-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Pelaksanaan Helpdesk Projek Pembangunan bertujuan menyediakan ruang interaksi kepada pegawai kerajaan yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung dalam aktiviti pengurusan projek pembangunan. Helpdesk ini akan bertindak sebagai medium untuk memperoleh maklumat, berkongsi pengalaman dan mencapai persefahaman bagi membina piawaian amalan perancangan projek berasaskan kepada pengalaman sebenar.