-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Tujuan Garis Panduan ini ialah untuk :

  • Memaklumkan rangka kerja ekonomi makro bagi tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), 2011-2015;
  • Menggariskan hala tuju strategik RMKe-10 ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2020;
  • Memaklumkan bidang keberhasilan utama (KRA) serta perancangan dan pelaksanaan RMKe-10 berasaskan pendekatan outcome; dan
  • Memohon kementerian mengemukakan cadangan KRA, outcome dan strategi masing-masing selaras dengan hala tuju strategik, KRA dan outcome RMKe-10.
Bil. Tajuk Dokumen
1 Garis Panduan Pertama RMKe-10 Muat Turun
2 Garis Panduan Pertama RMKe-10 Lampiran 1 Muat Turun
3 Garis Panduan Pertama RMKe-10 - Lampiran 2 Muat Turun
4 Garis Panduan Pertama RMKe-10 - Lampiran 3 Muat Turun
5 Garis Panduan Pertama RMKe-10 Lampiran 3- Contoh Borang Yang Diisi Muat Turun

Sebarang pertanyaan dan surat-menyurat mengenai Garis Panduan ini serta penghantaran KRA RMKe-10 peringkat kementerian hendaklah dikemukakan kepada :


Urus Setia,
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Blok B5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
(U.P: Pengarah Seksyen Ekonomi Makro)
Tel : 03 – 8872 3246/ 8872 3250/ 8872 3252
Faks : 03 – 8888 3798