-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Pekeliling ini adalah untuk memberi satu garis panduan kepada kementerian dan agensi dalam penyediaan cadangan program dan projek bagi dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM) untuk pertimbangan dan kelulusan. Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan adalah seperti di Lampiran kepada Pekeliling ini.

Bil. Tajuk Dokumen
11 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 4 Muat Turun
12 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 5 Muat Turun
13 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 6 Muat Turun
14 Pekeliling UPE, JPM Bil 2 Tahun 2009: Garis Panduan dan Peraturan Pemilihan Tapak, Perancangan Bangunan dan Keperluan Peralatan Muat Turun
15 Pekeliling UPE, JPM Bil. 3 Tahun 2009: Garis Panduan Pengurusan Nilai Muat Turun
16 Pematuhan Perbelanjaan Mengikut Siling Peruntukan Pembangunan Muat Turun
17 Projek RMKe-9 yang belum dilaksana Muat Turun

Sebarang surat atau pertanyaan berhubung Garis Panduan ini boleh diajukan kepada :


Ketua Pengarah
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 2, Blok B6
62502 PUTRAJAYA
(U.P. : Pengarah Bajet Pembangunan)
Tel : 03 887 25449/ 25455
Faks : 03 8888 3768